Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft ruim anderhalf miljoen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 21.200, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

23 mei 2017

Oppositie stormt uit raadszaal

OEGSTGEEST > Het is nog niet eerder vertoond in de Oegstgeestse politieke geschiedenis: de voltallige oppositie die wegliep, net voordat een voorstel in stemming gaat. De scheuring in de gemeenteraad werd veroorzaakt door de discussie over de vraag of er een Regioraad moest komen.

Een Regioraad zou bestaan uit raadsleden van de vijf Leidse regiogemeenten en dit instituut zou allerlei besluiten nemen over regionale zaken. Hierdoor zou de invloed van de tijdens de lokale verkiezingen gekozen gemeenteraadsleden hun besluiten moeten beperken tot puur lokale zaken. Losliggende stoeptegels en zo. Daar hadden de gemeenteraadsleden van VVD, HVO en CDA geen zin in; ze wezen het voorstel voor het instellen van een Regioraad af.

Deze drie coalitiepartijen hebben een raadsmeerderheid van één stem en al snel werd duidelijk dat hun wil ook de gemeentewet zou worden. De oppositiepartijen D66, PrO en Lokaal konden hoog of laag springen; ze voelden al snel de bui hangen. Hun pleidooi voor het vormen van een 'kopgroep van gemeenten die openstaan voor een zwaardere vorm van samenwerking' werd afgewezen door de coalitiepartijen.

In een 'amendement' wezen de coalitiepartijen de komst van een Regioraad af. De oppositiepartijen weigerden hier aan mee te werken: als zij zouden blijven zitten, zou het naar buiten kunnen overkomen, dat de gemeenteraad in meerderheid had gestemd tegen de komst van de Regioraad. Door de zaal te verlaten, wilden de oppositiepolitici een signaal afgeven. Fractievoorzitter Boris Kocken (D66) stelde namens de drie oppositiepartijen: ,,Gegeven het verloop van het debat van vanavond en de wijze waarop CDA, VVD en Hart van Oegstgeest erin staan en menen dat wensen en bedenkingen namens de hele raad naar voren kunnen worden gebracht, zien wij aanleiding om zo meteen de zaal te verlaten en verder niet deel te nemen aan de stemmingen." En direct daarop stonden negen raadsleden op uit hun stoel en verlieten de raadszaal. Dat weerhield de coalitiepartijen VVD, HVO en CDA er niet van om de Regioraad unaniem af te wijzen.

Ook de gemeenteraden van Leiderdorp en Zoeterwoude hebben de Regioraad afgewezen, zodat dit initiatief dood en begraven is. De regionale bestuurders, onder leiding van CDA-senator Elco Brinkman moeten hun huiswerk dus opnieuw doen en nadenken over een andere manier van regionaal besturen. Of ze kunnen er voor kiezen om zo'n besluit over te laten aan de kiezers, zodat de inwoners van de vijf gemeenten in de Leidse regio met hun stem zelf kunnen bepalen welke richting ieder dorp (zelfstandigheid of fusie) op moet.


Joep Derksen

Wat zeiden de partijen over de Regioraad

OEGSTGEEST > Voordat de oppositiepartijen wegliepen uit de raadszaal, lieten alle fractievoorzitters weten, wat ze vonden van de instelling van een Regioraad.

Boris Kocken (D66): ,,Wat we buiten de deur doen is veel en wordt almaar meer. De samenwerking kan en mag niet vrijblijvend zijn. Regionaal wat regionaal moet en lokaal wat lokaal kan; daar kan de Regioraad voor zorgen. Dit voorstel gaat over een zware samenwerking in de vorm van een regioraad. Duidelijk moet worden gemaakt hoe een regioraad werkt en hoe inspraak is geregeld.''

Nicole Zwart (VVD): ,,Er is de noodzaak van directe democratische controle en zeggenschap. Het primaat moet liggen bij de gekozen volksvertegenwoordiging. De regioraad is niet dé oplossing om met elkaar invulling te geven aan onze gemeenschappelijke opgave. We willen bouwen aan vertrouwen en willen een model dat past bij directe zeggenschap bij de gemeenteraden. We willen niet topdown een extra bestuurslaag.''

Frits van Dissel (Hart voor Oegstgeest): ,,Wij zien niets in het voorstel om te komen tot een Regioraad. De inrichting van een extra bestuurslaag zorgt voor een grotere afstand met de kiezers. Het is betreurenswaardig dat de stuurgroep heeft ingezet op een te zware vorm van samenwerking. Dit is verlegd bestuur en we waren op zoek naar verlengd lokaal bestuur.''

Eibertjan van Blitterswijk (CDA): ,,We willen bouwen aan een sterke en langdurige samenwerking. Dan is draagvlak essentieel. Dat draagvlak is er niet voor de regioraad. De vrees dat deze samenwerking uitdraait op hoogbouw of volbouwen, zorgt er voor dat mensen niet verder willen gaan in deze vorm van samenwerking. We moeten een lichtere samenwerkingsvorm zien te vinden. Ook moet de samenwerking verbeterd worden.''

Tim van Tongeren (PrO): Oegstgeest staat voor forse problemen. Onze ligging heeft de mogelijkheden tot uitbreiding van woningen en voorzieningen zeer beperkt. Onze gemeente kan slecht danwel niet voldoen aan veel uitdagingen. We zitten op dit moment in 20 formele samenwerkingsverbanden, maar hebben daarnaast ook nog ruim 90 informele samenwerkingsverbanden. Dat geeft de afhankelijkheid weer waar onze gemeente mee te kampen heeft.''

Eelke van den Ouweelen (Lokaal): ,,Geen enkele gemeente had geopteerd voor een regioraad. Dat is het kenmerk van een compromis. Partijen duiken flink om die verantwoording niet te hoeven nemen. Gemeenten die niet mee willen, of nog willen verkennen; die plegen obstructie. Daarvoor zitten we niet aan tafel.''


Joep Derksen

CDA wil veiliger kruispunt

OEGSTGEEST > Het CDA maakt zich zorgen over het kruispunt van de Rijnzichtweg en de A44. Dit is volgens deze partij onoverzichtelijk en de op dit kruispunt onervaren weggebruikers zoeken daar soms naar de juiste rijstrook, zo stelt gemeenteraadslid Watze Mandema. Hij pleit ook voor het beter op elkaar afstemmen van de verkeerslichten, zodat het verkeer beter kan doorstromen.  

Maatregelen zorgen voor verkeersinfarct op Rijnsburgerweg

OEGSTGEEST / RIJNSBURG > Het gemotoriseerd verkeer op de Rijnsburgerweg en Rijnzichtweg west (tussen A44 en Rijnsburg) neemt enorm toe. Alle verkeersmodellen wijzen dit uit, maar toch adviseert het bureau Goudappel Coffeng om een rijstrook weg te halen op de Rijnsburgerweg.

De Rijnsburgerweg wordt dus gehalveerd vanaf Rijnsburg richting Oegstgeest. Ook de verkeerslichten blijven staat en deze worden niet vervangen door rotondes, die het verkeer veel sneller kunnen afwikkelen. Dit ondanks het feit, dat een ambtenaar vorige week tijdens een openbare vergadering toegaf, dat er vanwege de doorstroming van het verkeer door de rotondes in Rijnsburg opstoppingen komen voor de stoplichten.

Joost Verhoeven van Goudappel Coffeng liet weten, dat het weghalen van een rijstrook voor auto's en vrachtverkeer zorgt voor ,,meer ruimte voor de fiets. Er is minder asfalt voor de auto, maar wel genoeg.'' Op de vraag wat er moet gebeuren als een auto pech krijgt, was de reactie, dat die auto dan maar op het fietspad gedrukt moet worden. Een meervoudige aanrijding op een eenbaans Rijnsburgerweg zal echter zorgen voor een volledige verkeersinfarct. Ook de Rijnzichtweg west wordt aangepakt; na de werkzaamheden kunnen de omwonenden parkeren aan een 'ventweg', waar fietsers en voetgangers in feite voorrang krijgen.

Kruispunten worden geen rotondes, zo vindt Verhoeven. ,,Rotondes zijn heel vaak een heel goede oplossing. Automatisch rijd je heel langzaam er naar toe en rotondes kunnen veel verkeer verwerken. Maar een kleine veilige rotonde kan het verkeer niet aan. Een grotere rotonde, met een strookje erbij, kunnen we niet veilig krijgen voor fietsers. Dus komen we terug op verkeerslichten.'' En door die verkeerslichten kunnen automobilisten nog verder gepest worden, zo blijkt. ,,Het openbaar vervoer kan een zetje meekrijgen zodat ze het groen kunnen halen. Fietsers kunnen ook extra groen krijgen.'' Dit soort maatregelen zorgt voor een verdere opstopping van het verkeer. Wel wordt de linksafstrook op de Rijnzichtweg naar de wijk Nieuw Rhijngeest iets langer, zodat meer auto's de gelegenheid krijgen om het groene licht te kunnen halen.

Het ontwerp van Goudappel Coffeng is gebaseerd op de aanleg van een tweede ontsluitingsweg van de wijk Nieuw Rhijngeest. Maar die tweede ontsluitingsweg is nog lang niet gelegaliseerd. Op dit moment is er alleen een bouwweg, die door aannemers gebruikt mag worden. Als een daadwerkelijke tweede ontsluiting van Nieuw Rhijngeest uiteindelijk toch niet haalbaar blijkt te zijn, of nog jaren gaat duren, net als de brug bij de wijk Poelgeest, dan zullen de automobilisten tussen Oegstgeest en Rijnsburg nog jarenlang lijden onder de wegversmallings- en verkeerslichtenmaatregelen. Op 12 juni wordt een bewonersavond georganiseerd.


Joep Derksen

Op weg naar nieuwe manier van afval inzamelen

OEGSTGEEST > De raadsleden gingen vorige week met een tiental(!) inwoners in gesprek over de toekomst van het afval scheiden. Op basis van deze bijeenkomst moet de politiek een oordeel vellen over de manier waarop afval in de toekomst ingezameld moet worden.

Op dit moment produceert iedere inwoner van Oegstgeest gemiddeld 200 kilogram aan restafval per jaar. Dat moet in 2025 worden teruggebracht naar 30 kilogram. Om dat te bereiken, moet iedereen voortaan herbruikbare producten als plastic, papier, karton, textiel, metalen en drankenkartons apart scheiden. De enige dingen die nog in de restafvalzakken danwel -containers zouden kunnen, zijn kattenbakkorrels, luiers en chipszakken.

Bij een stelling gaf de meerderheid van de in totaal twintig aanwezigen aan, dat ze geen extra container willen hebben. Ook bleek er bij deze mensen weinig weerstand om het restafval naar ondergrondse containers in de wijken te brengen. Wel was er een pleidooi om te kijken naar de mogelijkheid om verschillende systemen voor het afvoeren van afval in te voeren voor de hoogbouw- en laagbouwwijken. Wethouder Jos Roeffen liet aan het eind van de avond weten, dat hij ,,allemaal verschillende meningen'' had gehoord. ,,We zullen hier rekening mee houden bij het opstellen van een nieuw afvalverwerkingsplan.''


Joep Derksen

,,Niet als een lam naar de slachtbank''

OEGSTGEEST > Politieke partijen die weglopen uit een gemeenteraadsvergadering, nog voordat er gestemd is. Het was vorige week geen unicum, maar wel een zeldzaamheid. Waarom besloten de oppositiepartijen weg te lopen toen er moest worden gestemd over de vraag of er wel of geen Regioraad voor de Leidse regio moest komen? En wat vonden de coalitiepartijen van deze actie.

Alle fractievoorzitters reageren. Eibertjan van Blitterswijk (CDA) stelde: ,,Ik was daar zeer verbaasd en ook teleurgesteld over. Vóór en ook tijdens het debat heeft het CDA steeds gezocht naar compromissen met draagvlak en manieren om ook de opvattingen van minderheden recht te doen. Als je het niet met elkaar eens bent, is je onttrekken aan democratische besluitvorming nooit de oplossing. Ik hoop dat we snel door kunnen met constructieve gesprekken.”

Jaap van den Broek (HVO) vond het ,,jammer en niet echt democratisch. Ik vind het geen sterktebod. Dat je jezelf niet kunt vinden in een amendement van de coalitie, is geen argument: dan stem je tegen; dat is democratie. Ik had van de oppositie meer verwacht. Als je D66 heet, wil je toch dat er democratisch gekozen wordt> Zo gaan we we met elkaar om.''

Maar Boris Kocken (D66) laat weten: ,,De coalitie wilde tegen elke prijs hun eigen amendement aannemen, met daarin de opmerking, dat de raad gaat voor een lichtere vorm van samenwerking, die uitgaat van bouwen aan vertrouwen. Dat zou in stemming worden gebracht en dus worden aangenomen. Daar konden wij ons als gezamenlijke oppositie niet in vinden. Tim van Tongeren (PrO) heeft een voorstel gedaan om een 'wensen en bedenkingen amendement' op te stellen, waarin staat wat iedereen van dit onderwerp vond. Dat verrekten de VVD, CDA en HVO. Zij wilden hoe dan ook vasthouden aan hun amendement en toonden op geen enkele wijze een uitgestoken hand. Dat is ons in het verkeerde keelgat geschoten. We wilden een signaal afgeven dat het niet kon. Met deze coalitie komen we iedere keer op nul uit; het schiet niet op. Het momentum nadert om het in de regio te gaan hebben over een gemeentelijke fusie.''

Eelke van den Ouweelen (Lokaal): ,,Het was buitengewoon teleurstellend hoe wij tot besluitvorming zijn gekomen en hoe we onszelf binnen de regio diskwalificeren. In andere gemeenten zijn breed gedragen wensen en bedenkingen naar voren geschoven, waar duidelijk de stem van de minderheid naar voren kwam. Hier is de minderheidsstem met de bekende machtspolitiek gesneuveld. Met als vreemde bijkomstigheid dat de coalitie het eigen voorstel van het college om zeep hield. We hebben wel wat gewonnen met onze wegloopactie. Het alternatief was om je als een lam naar de slachtbank te leiden. We zijn niet meer bezig met het gladstrijken van plooien, maar er moeten scherven geruimd worden. Het voorstel voor een regioraad was een compromis voor de regio en verdiende een kans, maar het is vakkundig onderuit geschoffeld door de VVD.''

Nicole Zwart (VVD): ,,In de raad zijn twee opvattingen. De oppositie stuurt aan op een zwaar aangezette regionale samenwerking opgetuigd met een extra bestuurslaag. De coalitie, waar de VVD deel vanuit maakt, wil een lichte variant die zo dicht mogelijk bij de burgers van Oegstgeest blijft. Dat is ook wat onze kiezers van ons verlangen. Die twee standpunten bleken niet te verenigen, dus daarom lagen er verschillende amendementen en kwam het aan op een stemming. Niet stemmen, zoals door de oppositie werd voorgesteld werd, was voor ons geen optie. Daar was de oppositie niet blij mee, want die zagen de bui al hangen en zijn boos weggelopen. Dat moeten ze natuurlijk zelf weten maar voor ons is dat geen reden om ons standpunt te veranderen. In een democratie beslist de raad in meerderheid, waarbij het geluid van de minderheid ook is gehoord."

Tim van Tongeren: ,,We hadden een amendement opgesteld vanuit de oppositie en dat 10 dagen van tevoren naar de coalitie gestuurd om tot een gezamenlijke uitspraak te komen. Daar hebben we niets van teruggehoord. Er was een amendement door de coalitie opgesteld, buiten ons om. Ons voorstel om een amendement op te stellen voor argumenten van beide partijen, werd botweg afgewezen. Men wilde koste wat het kost de stemming doordrukken en het eigen amendement als het enige legitieme naar de stuurgroep laten gaan. Dat was voor ons onacceptabel. Deze coalitie voert een botte machtspolitiek. Het is de diplomatieke vorm van de opgestoken vinger; we hebben er schoon genoeg van. Ik vind het verschrikkelijk dat het zo ver is gekomen en begrijp er helemaal niets van, dat de coalitie zonder enig probleem structureel een grote groep inwoners van Oegstgeest buitenspel zet. Democratie is, zeker in een gemeente als Oegstgeest, dat je altijd probeert voor alle belangen voor alle Oegstgeestenaren optreedt. Dat doet deze coalitie op geen enkele manier.''


Joep Derksen

Tonnen tekort op tennishal

LISSE > De tennishal Ter Specke lijkt een bodemloze financiële put te zijn. Voordat de hal in gebruik werd genomen, dachten gemeentelijke adviseurs dat die hal ieder winterseizoen zo'n 258 uur gebruikt zou worden. Maar de realiteit blijkt bitter: de hal werd afgelopen winterseizoen slechts 186 uur gebruikt; het winterseizoen ervoor maar 184,5 uur. Deze slechte bezetting heeft vergaande gevolgen voor de financiën. De gemeente hoopte, dat de tennishal een positief exploitatieresultaat van 20.000 euro zou opleveren, maar er waren juist enorme verliezen. In 2014 moest er 59.000 euro bijgelegd worden, het jaar erna 75.000 euro en in 2016 nog eens ruim 56.000 euro. En gezien de slechte gebruikscijfers, zullen ook dit jaar weer tienduizenden euro's verlies worden geleden op de tennishal.

Veel levens gered met First responder

LISSE > De brandweerlieden redden tegenwoordig meer mensen met de 'first responder', dan met het daadwerkelijk bestrijden van brand. Deze mededeling uitte Hans Baardscheer, clustercommandant brandweer Hollands-Midden tijdens de vergadering van de commissie Maatschappij en Financieën van woensdag 10 mei.

De ambulance kan niet altijd binnen een paar minuten op de plek zijn, waar iemand een hartaanval krijgt. Regelmatig kwam het voor, dat de brandweer er eerder was dan de ambulancebroeders; het 'First responder' systeem houdt in, dat de spuitgasten nu ook zorgen voor reanimatie, totdat de ziekenbroeders het overnemen. En met succes, zo blijkt. Want het afgelopen jaar is de 'First responder' al 23 keer gebruikt en dat heeft de levensverwachting van deze mensen enorm doen stijgen.

Het afgelopen jaar waren er minder branden, maar de manier waarop een brand zich in een huis ontwikkelt, verandert enorm. Vroeger hadden mensen vooral houten tafels, stoelen en kasten. Maar met de opkomst van de synthetische meubelen komt er steeds vaker giftige rook vrij; het hebben en kunnen gebruiken van een persluchtmasker is voor de leden van de brandweer dan ook geen overbodige luxe. De brandweer rukt vaak snel uit: bij maar liefst 92,5% van de meldingen is de brandweer binnen negen minuten ter plaatse. Toch kan het heel soms wel eens twintig minuten duren, voordat de brandweer er is, in verband met stilstaand verkeer.

Baardscheer concludeerde: ,,Lisse is een brandveilige gemeente, maar elke brand is er één teveel. We hadden 239 incidenten in 2016, tegenover 225 uitrukken in 2015.'' Gemiddeld heeft Lisse 67 incidenten per 10.000 inwoners. Dat ligt lager dan het landelijk gemiddelde (83 per 10.000 inwoners) en fors lager dan bijvoorbeeld Noordwijk: 110 incidenten per 10.000 inwoners. Baardscheer: ,,Lisse scoort het laagst van de hele Duin- en Bollenstreek en dat is keurig.''


Joep Derksen

Over flexteams en boevenboten

LISSE > De politie heeft een druk jaar achter de rug. Dat blijkt uit de presentatie, die John Opla, teamchef politie, woensdag 10 mei hield in de vergadering van de commissie Maatschappij en Financiën. Hij presenteerde de politiecijfers over 2016.

Zo waren er vorig jaar diverse inbraken in auto's, maar ook een steekpartij in de Ter Speckehal. De overval van de snackbar aan de Ruijterstraat is opgelost en een ,,Poolse meneer die allerlei mensen onzedelijk betastte en ze beroofde van spullen'' is ook aangehouden. Een heuse boevenboot is ook in beslag genomen. Opla informeerde: ,,Die lag afgemeerd: de aanwezige personen daar gingen op inbrekerspad en haalden goederen weg uit allerlei boten en schuurtjes. Het is een hele zoektocht geworden om de spullen terug te brengen bij de eigenaren. Men accepteert blijkbaar, dat benzinetanks weggehaald worden en er wordt dan geen melding van gemaakt.''

Het aantal woninginbraken daalde vorig jaar van 60 naar 38 en er zijn vijf verdachten aangehouden. Een toenemend probleem is wel de methode voor onheuse doeleinden naar binnen te kletsen; de babbeltrucs. Opla: ,,Men doet zich met name bij oudere inwoners voor als iemand van de hulpverlening, het energiebedrijf of als een vertegenwoordiger van de gemeente. Men krijgt dan toegang tot de woning en dan verdwijnen allerlei spullen waar waarde aan gehecht wordt.''

De jeugdoverlast is fors gedaald: vorig jaar waren er nog maar 134 meldingen, terwijl dat in 2015 maar liefst 208 meldingen waren. Er werden in 2016 in totaal vijf wietplantages opgerold, en zakkenrollerij blijft een probleem; door heel Lisse, maar vooral in de Keukenhof. Aan het begin van dit seizoen zijn zogeheten 'flexteams' ingezet op de Keukenhof en ze hebben enkele verdachten aan kunnen houden. Toch zijn daar tassen en fotocamera's ontvreemd van argeloze toeristen, die een dagje Keukenhof zo nooit meer zullen vergeten. Opla kon niets zeggen over de (auto)branden die her en der in het dorp ontstaan. ,,We onderzoeken of er verband zit tussen de incidenten. We weten niet of het een wrakactie is, of dat er andere oorzaken zijn. Er waren tot nu toe drie incidenten in 2017, maar we zien nog geen rode draad.''


Joep Derksen

De Oude School in de verkoop

LISSE > Iedereen met een goed idee voor het ontwikkelen van het pand van de Oude School, én 250.000 euro in z'n achterzak, kan nu in bezit komen van dat gebouw. Wethouder Cees Ruigrok (Nieuw Lisse) maakte dinsdag 9 mei bekend, dat de gemeente de Oude School in de verkoop brengt.

Inwoners, ondernemers en organisaties kunnen zich vanaf nu melden bij makelaar Mens en een bod doen. Ruigrok: ,,De minimum vraagprijs is 250.000 euro. Maar voor ons is de opbrengst niet het allerbelangrijkst. Wij beoordelen de inschrijvingen voor 40% op het punt van de verkoopprijs en het initiatief telt voor 60% mee.'' Wie voor 250.000 euro dus luxe in een oud schoolpand alleen maar wil wonen, maakt dus geen kans bij deze bieding.

De wethouder licht toe: ,,Het plan moet een meerwaarde hebben voor het centrum en de gemeente Lisse. Het moet een blijvend iets zijn en het moet perspectief bieden voor de toekomst.. De activiteiten die uitgevoerd worden, moeten niet op het Vierkant plaats hebben. Het plan moet ook een belevingswaarde hebben, publiek trekken en de aantrekkelijkheid van het centrum versterken. De bomen moeten gespaard blijven en de ruimte om de school moet grotendeels een openbaar karakter hebben. We willen daarmee het schooltje in stand houden.''

Op dit moment hebben al zes mensen zich gemeld met ,,leuke ideeën'', aldus Ruigrok. Alle ingediende initiatieven worden beoordeeld en op dinsdag 27 juni gaan maximaal vier initiatiefnemers door naar de tweede ronde. ,,Als gebleken is dat ze financieel een prima plan hebben, krijgen ze tot september de tijd om het uit te werken en de financiering rond te breien. Daarna zullen we een of twee kandidaten selecteren'', aldus de wethouder, die besluit: ,,We hopen dat die omgeving daar fantastische mooi zal worden. Mocht het überhaupt niet lukken, dan gaan we het schooltje slopen en wordt er iets gebouwd voor doelgroepen. Hiervoor wordt de grond verkocht en dat gaat dan in samenhang met het pand, waar nu nog Plan4 in zit.''


Joep Derksen

Appartementen bij jachthaven

LISSE > Het college van burgemeester en wethouders stemde dinsdag 9 mei in met het aanpassen van het bestemmingsplan van de 3e Poellaan 103. De jachthaven wordt ontwikkeld tot een 'recreatieve trekpleister' en de werf wordt beëindigd. Bovendien mag het eigenaarsechtpaar Van der Meer daar negen appartementen realiseren, waar toeristen maximaal vier weken mogen verblijven. Wethouder Cees Ruigrok (Nieuw Lisse) laat hierover weten: ,,We werken hier graag aan mee, want we willen het toerisme in deze streek bevorderen.'' De gemeenteraad moet nog haar goedkeuring geven.  

Jarenlang op het reservebankje

LISSE > Na 8,5 jaar onzekerheid zijn de kunstenaars Iet Langeveld en Wout Ruigrok van Plan 4 licht wanhopig. Ze dreigen binnenkort op straat gezet te worden en dat komt door een besluit van de gemeenteraad.

Tot vorige maand zag de wereld er nog rooskleurig uit voor de kunstenaars. Een actiegroep zou de kans krijgen om het oude schooltje te beheren en Langeveld en Ruigrok zouden het pand van de voormalige Heemskerkgarage voor een paar honderdduizend euro over kunnen nemen. Maar de actiegroep gooide op het laatste moment de handdoek in de ring en wenste de gemeenteraad ,,veel wijsheid''. De raad besloot hierna, dat in het centrum woningen gebouwd mogen worden; ook op de plek van Plan 4.

De kunstenaars waren diep bedroefd; ze zijn namelijk al drie jaar in onderhandeling over de aankoopprijs van het pand met wethouder Evert Jan Nieuwenhuis. Hoewel de vraagprijs in die tijd omhoog schoot van 250.000 euro naar 450.000 euro, waren ze ervan overtuigd dat overeenstemming bereikt kon worden, zo informeert Langeveld. ,,Na drie jaar praten over de aankoop van het pand en met al die genoemde bedragen zijn verwachtingen geschapen. Nu zegt de wethouder, dat hij altijd onder voorbehoud heeft gesproken. Het voorbehoud dat Horsman geen claim legt op de oude Heemskerkgarage. Nu is die claim weg en nog kunnen we het pand niet kopen. We hebben al die tijd op een reservebankje gezeten.''

De enige toezegging die het kunstenaarsduo onlangs kreeg, was dat het college een 'morele inspanningsverplichting' voelde om een goede locatie voor Plan4 te vinden. Tot dinsdag 2 mei leek het oude schooltje nog een optie, maar die dag meldde Nieuwenhuis, dat de kunstenaars moeten strijden tegen alle andere gegadigden. Ruigrok is bang dat ze nu moeten aanschuiven bij de massa om het schooltje te krijgen. ,,Dus wordt de kans groot dat misschien degene met het meeste geld en/of de meeste invloed het schooltje gaat krijgen. Alweer terug naar af, men vindt het kennelijk niet zo belangrijk dat de kunstenaars hier blijven zitten of wat er met de kunstenaars gebeurt. Wat die morele inspanningsverplichting waard is moet nog gaan blijken. We vragen in ieder geval geen gemeentelijke steun, willen betalen voor het pand en vragen alleen medewerking voor de realisatie. We hoeven ook geen theeschenkerij; bij ons krijgen ze de koffie gratis. Wellicht bestaat er nog een strohalm: en wel de mogelijke samenwerking met het museum De Zwarte Tulp, Een ultieme poging om het schooltje toch nog een prachtige voor Lisse zo waardevolle invulling te geven.”

Ook andere mensen vinden het verschrikkelijk als Plan 4 zou verdwijnen. Birgitta Best informeert: ,,Ik snap er niets van, dat ze niet gewaardeerd worden door de gemeente, dat hun plannen niet bekeken worden en dat over hen heen gewalst wordt. Ze zien de culturele waarde niet in. Er wordt heel veel les gegeven, het staat altijd open voor mensen die er komen kijken. Ze organiseren heel veel muziekavonden; dat is fantastisch. Zoveel cultureels hebben we niet in Lisse, behalve als er een fors prijskaartje aan hangt.''

Ruth Feenstra uit Wassenaar is het hier helemaal mee eens. Zij bezoekt Lisse regelmatig juist vanwege Plan 4: ,,Het is een heel bijzonder plekje in Lisse. Een culturele plek, waar geregeld wat gebeurt. Ik vind dat elke plaats zo'n plek moet hebben. De gemeente heeft een hoger belang te dienen en moet niet alleen kijken naar het geld verdienen. Ik ben bang dat dit geld weer een grote rol gaat spelen. Laat Lisse een centrum zijn waar meer zal zijn dan alleen woningbouw en winkels.''


Joep Derksen

Getuigen gezocht

ROELOFARENDSVEEN > In de nacht van dinsdag 9 mei op woensdag 10 mei heeft werkschuw tuig ingebroken bij het reisbureau All Over Tours aan het Noordplein. De inbraak vond plaats tussen 01:15 uur en 01:30 uur in de ochtend. De politie van Kaag en Braassem vraagt getuigen zich te melden via 0900 8844. ,,Alle informatie is welkom, ook details waarvan je misschien denkt dat ze niet belangrijk zijn!’, zo laat de politie weten. Wie anoniem informatie wil doorgeven kan bellen met Meld Misdaad Anoniem, 0800-7000 (gratis nummer).  

Column

Energieneutraal

Na jaren van het volgen van de politiek blijf ik me verbazen, waarde columnlezer. Bestuurders en politici hebben de mond vol van 'duurzaamheid' en 'energieneutraal', maar waar het gaat om échte oplossingen geven ze vaak niet thuis. Zo heeft de gemeenteraad aangegeven, dat deze gemeente in 2040 'energieneutraal' moet zijn. Dat is natuurlijk een nobel streven, maar om dat te bereiken, moeten er nú al maatregelen genomen worden. En daar verzaakt de politiek schromelijk in.

We weten namelijk al, dat alle woningen vanaf 2030 afgeschakeld worden van het gasnetwerk. Toch neemt deze gemeente nog steeds geen maatregelen om er voor te zorgen dat in Kaag en Braassem alleen nog gasloze nieuwbouwwoningen worden gebouwd. Dus huizen en wijken die gebruik maken van aardwarmte, zonnepanelen en/of windturbines. Vooralsnog komt dit gemeentebestuur niet verder dan het leggen van een paar lagen aan zonnepanelen op de daken van schoolgebouwen of de milieustraat.

Maar daar gaan we die raadswens voor energieneutraliteit dus niet mee vervullen. Het realiseren van duurzaamheid moet op ieder gebied in ons leven gerealiseerd worden. Bovendien kun je dan tegelijkertijd kleine ergernissen uitbannen. Dus de Provincie Zuid-Holland moet er voor zorgen, dat er voortaan geen bruggen meer open gaan tijdens de spits. Al die duizenden auto's die her en der in deze provincie iedere dag nodeloos staan te wachten voor zo'n openstaande brug, zorgen met hun draaiende motoren voor tonnen aan CO2-uitstoot. De vakantievierende plezierbooteigenaren kunnen best een uurtje wachten voor de brug; en hiermee helpen ze de aarde ook nog.

Nu we toch bezig zijn; laten we de 'groentijden' van de stoplichten voor het gemotoriseerd verkeer in deze provincie ook uitbreiden. Of vind u het fijn, wanneer u weer minutenlang voor een stoplicht staat te wachten, terwijl u ziet dat al het verkeer CO2 staat uit te braken, terwijl de fiets- en voetgangerslichten op groen staan en er geen fietser of wandelaar in de wijde omtrek te zien is? Dit soort oplossingen om CO2-uitstoot tegen te gaan, noemt wethouder Herman Haarman (D66) 'laaghangend fruit'. Dat betekent, dat het eenvoudig te realiseren maatregelen zijn. Maar toch worden ze niet doorgevoerd. Waarom zouden we het de inwoners ook gemakkelijker maken, niet waar?

Vanaf volgend jaar mogen de inwoners echter wel extra geld gaan betalen voor iedere zak of bak met restafval, die u buiten zet. In het kader van duurzaamheid, natuurlijk. De moraal van deze column? Beste politici; kom eens met duurzaamheidsoplossingen die ook fijn zijn voor de inwoners; zo creëer je ook draagvlak voor duurzaamheidsmaatregelen, die minder populair zijn.


Joep Derksen

Politie pakt jeugdige snelvaarders aan

KAAG EN BRAASSEM > De politie gaat strenger handhaven op mensen die te hard varen. Het vizier wordt hierbij met name gericht op jongeren en kinderen. Politieagent Hennie Wilthof verstrekte deze week meer informatie via Twitter. ,,Ook dit weekeinde was er een aantal klachten over snelvarende jeugd in de Veense Polder. Schade, ergernis, overlast en gevaarlijk. De periode van waarschuwen is voorbij. Hoge boetes en inbeslagname buitenboordmotor kunnen het gevolg zijn. Een jochie met 25 pk kan echt niet.'' Enkele uren later vervolgde Wilthof: ,,Zojuist woord bij daad gevoegd (de daad bij het woord, JD). Een rubberboot met volle snelheid door deze sloot #Roelofarendsveen Veense Polder. Volgende keer wordt de motor in beslag genomen.'' Iets later volgde er wéér een tweet: ,,En nog één, nu met 25 pk en veel te jong om een snelle boot te mogen besturen.

'Geschenk uit de hemel'

OUDE WETERING > ,,De kindertjes op de Gerardusschool verdienen een nieuw onderwijsgebouw.'' Deze uitspraak deed wethouder Floris Schoonderwoerd (PRO), maar hij gaf ook aan, dat ieder voordeel ook een ander voordeel met zich meebrengt. Door de sluiting van de oude Gerardusschool kunnen er op die locatie extra sociale woningen komen; mogelijk zelfs meer dan de bedoeling was op de Schoolbaan.


Want doordat er nieuwe sociale woningen kunnen komen op de huidige basisschoollocatie, kunnen de omwonenden van de Schoolbaan de komende jaren opgelucht ademhalen: zij hoeven zich voorlopig geen zorgen te maken danwel hoeven niet een welkomstcomité op te tuigen over de komst van sociale woningen vlakbij hun huizen. Voor de gemeente zit er ook financieel voordeel in om de sociale huizen te bouwen op het Gerardusschoolterrein. Er hoeven geen grote brokken beton verwijderd te worden om de woningbouw mogelijk te maken; hierdoor zou de bouw van de huizen wel eens 'kostenneutraal' kunnen gebeuren, zo spiegelde Schoonderwoerd de raadsleden maandag 15 mei voor. ,,Deze locatie kwam als een geschenk uit de hemel; alle problemen bij de Schoolbaan lijken in een keer opgelost. Bij de Schoolbaan hadden we dikke asfaltplaten moeten wegscheppen en hier is dat niet aan de orde.'' Als de raad nog deze maand instemt met de Gerardusschoollocatie als plek voor sociale woningbouw, kan het hele inspraaktraject nog voor de zomervakantie afgerond worden.  

Financiële tegenvaller dreigt voor werkzaamheden Oudendijkseweg

WOUBRUGGE > Het is nog onzeker, of 912.000 euro genoeg is om de werkzaamheden aan de noordzijde van de Oudendijkseweg uit te voeren. In de grond zitten namelijk talloze kabels en leidingen en deze verplaatsen kan een heel dure kostenpost worden. Gemeenteraadslid Hans Klink (PRO) wilde weten, hoe groot het financiële risico is met betrekking tot die kabels en leidingen. Wethouder Herman Haarman (D66) gaf aan, dat hij niet wist of de 'post onvoorzien' van 15.000 euro genoeg was om al die kabels en leidingen te verplaatsen. Een ambtenaar gaf daarop aan, dat verwacht wordt dat dit bedrag genoeg is. Om hierop te vertellen: ,,We gaan op korte termijn wat proefsleuven graven; er zijn heel veel kabels en leidingen aanwezig. Zoals het er nu uitziet, verwachten we dat het goed komt met de post die er staat. Maar de tekeningen zijn nogal eens weerbarstiger dan de praktijk, als wij gaan graven.''

Drechtdoorsteek alleen betaalbaar met XXL Waterpretpark

LEIMUIDEN > Wethouder Yvonne Peters (VVD) wil, dat de gemeenteraad instemt met het doen naar een onderzoek voor de komst van de Drechtdoorsteek. Dat onderzoek gaat niet over de vraag óf er een Drechtdoorsteek moet komen, maar welke variant het meest realistisch is. De oplettende toehoorder wist maandag 15 mei echter al, wat de uitkomst van zo'n onderzoek zal zijn.


De gemeenteraad moet beslissen over een onderzoek naar de Drechtdoorsteek, waarbij drie varianten worden bekeken. Een Drechtdoorsteek met weinig watersportactiviteiten in de omgeving, met middelgrote activiteiten of met een XXL waterfunpark in de buurt. Peters liet de politici weten, dat ze na de zomervakantie ,,een analyse op de haalbaarheid van de Drechtdoorsteek'' wil hebben. Over de vraag, wie de Drechtdoorsteek gaat betalen, stelde de wethouder: ,,Dat is een van de uitdagingen. We zijn nu op zoek naar economische en maatschappelijke meerwaarden en dus partijen die met ons mee willen investeren. Als alleen de gemeente Kaag en Braassem dit moet gaan financieren, gaat de Drechtdoorsteek er never en nooit komen.'' Hierop liet watersportondernemer Bart Kempers weten, dat zich al ,,een grote investeerder en een aantal kleine ondernemers'' hebben gemeld om mee te financieren. ,,De grootste uitdaging zal de betaalbaarheid van het project worden. Dan moet je kijken naar een XXL Waterpretvariant, met horeca-faciliteiten; er zijn concreet geïnteresseerden.''

Column

Belazerd

Als volger van de politiek heb je soms het gevoel dat mensen wat zeggen, maar dat je weet dat er iets anders achter steekt. In goed Nederlands; je wordt belazerd waar je bij staat. Dat gevoel bekruipt me iedere keer, als de politiek het heeft over de Drechtdoorsteek. Laat me uitleggen, waarom dat is, waarde columnlezer.

Een oude politieke truc is, om stapje voor stapje naar een einddoel toe te werken, totdat het 'point of no return' gepasseerd is. Er is dan al zoveel geld uitgegeven, of er zijn zoveel besluiten genomen, dat de gemeenteraad niet anders kan, dan akkoord te gaan met een voorstel. Het college van burgemeester en wethouders, onder aanvoering van verantwoordelijk wethouder Yvonne Peters (VVD), lijkt deze tactiek ook toe te passen bij de Drechtdoorsteek.

Zo vraagt ze nu de gemeenteraadsleden, dat er een onderzoek komt naar de mogelijkheden voor de Drechtdoorsteek. Dat onderzoek gaat het niet hebben over de essentiële vraag; ,,Moet een Drechtdoorsteek er wel of niet komen''. Neen; uit het onderzoek moet naar voren komen, of er een Drechtdoorsteek met weinig, middelgrote of veel (watersport)activiteiten komen.

Tijdens de beeldvormende politieke avond was er ook een watersportondernemer, die de gemeenteraadsleden wilde overtuigen, dat het nog lang niet zeker is, dat er een XXL waterpretpark gaat komen. Hij beschuldigde kritische Leimuidenaren er van, dat zij ,, een beetje bang en huiverig zijn over wat er gaat komen. Er is geen sprake van dat er een enorm waterpretpark moet komen. Er is een miniversie mogelijk, tot een XXL-versie.''

Kijk, en daar begon bij mij het grote jeuken. In februari 2016 maakte wethouder Yvonne Peters namelijk al haar plannen bekend voor de realisatie van de Drechtdoorsteek, waarbij de polder Vriezekoop over een lengte van 800 meter doorkliefd wordt. Toen al droomde Peters hardop van een ,,XX Large waterfunpark, met veel wateractiviteiten''. En die activiteiten moeten er komen, door nog weer extra stukken van het polderlandschap onder water te zetten. Ze liet weten: ,,Het is geen concreet plan, maar we dromen er wel van.''

Peters verzekerde vorige week, dat de gemeente Kaag en Braassem niet alleen de kosten gaat dragen voor het aanleggen van de Drechtdoorsteek: ,,Als alleen de gemeente dit moet gaan financieren, gaat het er never en nooit van komen.'' De betreffende watersportondernemer liet daarop echter weten, dat er nu al ,,een grote investeerder en een aantal kleine ondernemers'' zijn, die wel mee willen betalen. Maar voor niets gaat de zon op, zo blijkt. Want die investeerder en ondernemers willen geen geld investeren in de Drechtdoorsteek, als ze daarna hun geld niet terug kunnen verdienen. En dat kan alleen met de komst van een XXL Waterpretpark, aangevuld met allerlei horeca-faciliteiten.

De gemeenteraadsleden staan voor de keuze: laten ze zich een Drechtdoorsteek in de maag splitsen, via een nog uit te voeren onderzoek waar de uitslag al van bekend is, of rechten ze de ruggen en stoppen ze de megalomane plannen voor die Drechtdoorsteek, nu het nog kan?


Joep Derksen

Tegenvaller uitkeringen

KAAG EN BRAASSEM > De gemeente geeft 939.000 euro meer uit aan uitkeringen, dan was verwacht. Slechts een deel van dit geld wordt gecompenseerd door de rijksoverheid. Maar de 744.000 euro zijn dus bij lange na niet genoeg om het tekort te dekken.

Weg wordt vrijgemaakt voor windmolens in gemeente

KAAG EN BRAASSEM > De illusie van het ongerepte Groene Hart wordt langzaam maar zeker aan diggelen geschopt. Als tegenprestatie voor het bouwen van 10.000 woningen tussen Leiden en Alphen, wil het college van burgemeester en wethouders toestaan dat in dit gebied windmolenparken en zonneweiden worden geplaatst. Wethouder Herman Haarman (D66) stelde donderdag 11 mei: ,,We anticiperen nu al op de regionale opgave die we van het Rijk krijgen. We willen het landschap openhouden, maar er moeten keuzes gemaakt worden. Door de enorme druk vanwege de groei van de bevolking en de trek naar deze regio moeten we ruimte voor energieopwekking creëren.''

Hij vervolgde: ,,We kunnen er niet van uitgaan, dat die energie vanuit de Noordzee gaat komen.'' De zoektocht naar alternatieve vormen van energie-opwekking wordt almaar prangender. Nederland zal vanaf 2030 geen aardgas meer gebruiken en dus moet gekeken worden naar mogelijkheden voor aardgaswarmte, zonne-energie en windkracht. De gemeenten in de regio willen hiervoor gaan samenwerken, want niet iedere gemeente kan zelfstandig zorgen voor de energie-opwekking voor de eigen bevolking. Er bestaan oude afspraken, dat in Zuid-Holland 30.000 woningen bijgebouwd moeten worden. De huidige bouwplannen omvatten 20.000 woningen; er moeten dus nog 10.000 huizen bijkomen. Het plan is, om dat langs de Rijn, tussen Leiden en Katwijk te doen. Bestuurders in het Hart van Holland willen die woningbouw tot dat gebied beperken, maar in plaats daarvan moeten de landelijke gemeenten accepteren, dat daar meer windmolens en zonnepanelenvelden aangelegd worden.

Op de vraag hoeveel windmolens en hoeveel hectare aan zonnevelden er dan moeten komen, wil de wethouder nog geen antwoord geven. Maar :,,Het gaat wel om een serieus iets; het gaat niet om een enkele windmolen.'' Desgevraagd geeft Haarman aan, dat Veenderveld II 'een zoeklocatie zou kunnen zijn'. Hij vervolgt: ,,Als er windmolens zouden moeten komen; zet je die dan tussen Hoogmade en Woubrugge in, of langs een stuk infrastructuur? Je probeert de locaties te vinden met de minste maatschappelijke en ruimtelijke impact.'' Zowel de Provincie Zuid-Holland als de Raad van State hebben eerder laten weten, dat het Groene Hart niet aangetast moeten worden, maar de wethouder verwacht, dat dit standpunt niet overeind kan blijven. ,,Ook de provincie zal hier in moeten bewegen.''


Joep Derksen

Meer geld kwijt aan gras maaien

KAAG EN BRAASSEM > Nu de financiële crisis voorbij is, verdwijnen ook de meevallers in de aanbesteding als sneeuw voor de zon. En bedrijven die goedkoop inschrijven voor een gemeentelijke opdracht zijn er ook niet meer te vinden. Daar komt de gemeente achter; bij een aanbesteding voor het 'onderhoud van bermen en sloten' moet de gemeente 55.000 euro meer betalen, dan oorspronkelijk was gedacht.

Drie aannemers kregen de kans om een prijsopgaaf te doen en de huidige uitvoerder, Loonbedrijf Roodenburg B.V. kreeg weer de opdracht. Maar voor niets gebeurt het niet: de gemeente moet nu 20.000 euro meer betalen voor het maaien van het gemeentelijke gazon. Het onderhoud van de bermen en sloten gaat 25.000 euro meer kosten dan in het vorige contract. Uit ambtelijke stukken blijkt, dat als verklaring van de kostenverhoging is aangegeven dat de vorige aanbieding zeer scherp ingeschreven was, omdat men graag de medewerkers van de SWA (Sociale Werkplaats Alphen, JD) in Kaag en Braassem aan het werk wilde stellen'.


En het onderhoud van de bermen en sloten zou 'veel arbeidsintensiever en minder efficiënt in te delen zijn, dan berekend'. De gemeente concludeert: ,,De markt voor loonbedrijven trekt, net als in de bouw, aan en door marktwerking leidt dit tot hogere prijzen.'' Wethouder Herman Haarman (D66) concludeert: ,,Dit is een aanbesteding. Als je nu een dakkapel op je huis zet, kost het meer dan twee jaar geleden. Je gunt het aan de laagste bieder. Roodenburg is de laagste bieder met de beste prestatie. Er rest weinig anders, dan te concluderen dat hij vorig jaar te laag heeft ingeschreven. Hij heeft hier de consequenties aan getrokken, door opnieuw in te schrijven, maar dan voor een hoog bedrag. De andere collega's van hem zaten in hun bod toch nog weer hoger.''

,,Ze komen niet door onze wijk!''

RIJPWETERING > De informatieavond over het nieuwbouwplan Rijpwetering-Noord is waarschijnlijk niet helemaal gegaan, zoals projectontwikkelaar Tunissen verwacht had. De omwonenden kwamen massaal naar het dorpshuis Plein 13 en gebruikten kwistig de gele post-its om een reactie te geven. 'Nummer 5 zegt nee', 'Nummer 30 zegt nee', 'Nummer 24 zegt nee'; het hele reactiebord hing vol met afwijzingen voor de plannen.

Aan het begin van de avond was Roel van Drongelen, ontwikkelaar bij Tunnissen, nog enthousiast over de uitkomst. ,,We willen vanavond zien hoe de buren tegen de plannen aankijken. We hebben vijf varianten, waarbij alle varianten onder de dertig woningen blijven. We hebben zelf geen voorkeurmodel, dus we willen de buurt meekrijgen met één van de modellen.'' Volgens Van Drongelen is er veel vraag naar zowel koopwoningen als sociale huurwoningen: ,,Ik heb mensen gesproken die er graag willen wonen, ook starters. De schaarste neemt toe op de markt.''

Maar vindt Van Drongelen de bouw van die woningen niet zonde van de natuur? ,,Nee niet direct. Ik kan me voorstellen dat mensen zich daar zorgen om maken. Nu is het agrarisch weiland. Er komen bomen in en ook watercompensatie.'' De ontwikkelaar lijkt steun te krijgen van één buurtbewoner, die niet met zijn naam in de krant wil: ,,Het ziet er wel aardig uit. Ik hoop voor hen dat ze de woningen zullen verkopen, want die huizen zullen best duur zijn. Ik zal er geen bezwaar tegen maken.''

Maar deze bewoner lijkt een zeldzame mening te hebben. Verder lijken alle wijkbewoners fel gekant te zijn tegen de komst van de huizen. Francis Helvensteyn stelt: ,,Ik woon op de Buitenweg en ben hier fel op tegen. Nu kijken alle mensen nog mooi de polder in en straks moeten ze tegen woningen aankijken. Dit zijn geen woningen om de Rippers te helpen, want onze jongeren kunnen deze dure woningen niet kopen. Bovendien gaat deze bouw ten koste van het groen; de grutto en kievit zitten daar nog; het is belachelijk dat dit voor woningbouw moet wijken.''

Helvensteyn heeft samen met Wil Witteman een petitie opgezet tegen de woningbouw en deze petitie is al zo'n honderd keer ondertekend. Witteman laat weten te strijden tegen de komst van de woningen tot en met de Raad van State. Wij staan de doorrit naar het land niet toe. Er gaat een rood kruis door alle inritten naar dat eiland toe. Ze komen niet door onze wijk!'' Ook inwoner Dominique Kruis vindt de komst van de woningen ,,erg zonde. Het uitzicht en de kindvriendelijke buurt dreigt hierdoor verloren te gaan. We hebben een driejarig kind, met al dat extra verkeer en het speeltuintje dat weggaat, kan ze niet veilig buiten spelen. Er komen allerlei koopwoningen; dit is alleen geldklopperij van de projectontwikkelaar. Sociale huurwoningen kun je ook neerzetten op een manier, zodat de huidige bewoners er geen last van hebben.''


Joep Derksen

Verkoop kunst Het Raam onzeker

HILLEGOM - Het huidige bestuur van Het Raam, de Kulturele Raad, wil alle kunstvoorwerpen verkopen, zodat er uiteindelijk geen schuld meer overblijft. Wethouder Snuif liet vorige maand weten, dat ze dit initiatief ondersteunt. De opbrengst van de kunstverkoop gaat dan naar het nieuwe stichtingsbestuur voor Het Raam; de Stichting Cultuurbeleving Hillegom. Maar donderdag 20 april liet ze tijdens de raadsvergadering weten naar aanleiding van een vraag van raadslid Heemskerk (Bloeiend Hillegom): ,,Waar het gaat om de verkoop van de gemeentelijke kunst van Het Raam zijn we nog aan het inventariseren hoe het zit met het auteursrecht en of we zomaar kunstwerken kunnen verkopen.'' De gemeente zoekt de komende weken nog uit of de kunstenaars of hun erfgenamen toestemming moeten geven voor de verkoop.

Op maat gemaakte deuren en inbouwkasten

KATWIJK > Echte vakmanschap gecombineerd met pure duurzaamheid: zo kun je het bedrijf Floorweb in zes woorden het beste omschrijven. Eigenaar Arne Boers praat vol passie over zijn onderneming en het personeel, dat iedere dag voor de klanten klaar staat.

Door Joep Derksen

Floorweb levert niet alleen laminaat, duoplanken, lamelplanken en PVC-vloeren voor elk interieur tegen zeer aantrekkelijke prijzen. Ook realiseert dit bedrijf inbouwkasten op maat en zorgt voor uitstekend afgewerkte traprenovatie. ,,De traprenovatie is bedoeld voor dichte trappen en we gebruiken hiervoor een overzetsysteem. Het rustieke eiken kan worden uitgevoerd in 200 verschillende kleuren olie; compleet gemonteerd kunnen we het al vanaf 1.195 euro in uw huis realiseren.''

Heel bijzonder zijn de houten deuren met ijzerwerk, die in allerlei varianten verkrijgbaar zijn. Deze deuren worden stuk voor stuk op maat gemaakt. Het materiaal dat gebruik wordt, is steigerhout (nieuw en gebruikt) en barnwood. Boers: ,,We hebben ook barnwood wandhout; dat kan eenvoudig op de wand gemonteerd worden met behulp van lijm of kleine krammetjes. Het zijn plankjes in hanteerbare maten, in zes verschillende breedtes.'' Hij toont het eindresultaat: de barnwood wandhoud heeft een prachtig 3D-effect. Met gepaste trots laat Boers weten: ,,We hebben dit zelf ontwikkeld. Het hout halen we uit landen uit Oost-Europa. Daar worden oude gebouwen afgebroken en hieruit komen allerlei planken in verschillende maten en kleuren. Het hout gebruiken wij opnieuw; we selecteren het in bruine en grijze kleuren en daarna laten we het zagen, zodat we er prachtig barnwood wandhout van kunnen maken.''

In de showroom zijn ook schitterende deuren met ijzerwerk (barndoors), in een aantal varianten, te zien. Boers wijst: ,,Iedere deur is op maat gemaakt en ze zijn heel aantrekkelijk geprijsd. Voor een bedrag vanaf slechts 195 euro heb je je eigen binnenschuifdeur. Desgewenst kunnen we deze deuren natuurlijk ook plaatsen.'' Voor veel klanten zijn deze binnenschuifdeuren een perfecte oplossing; draaideuren nemen veel ruimte in beslag, dus de woning wordt door zo'n binnenschuifdeur vanzelf groter. Bovendien zijn ze mooi en decoratief. Boers: ,,Wij kunnen niet alleen de deuren, maar ook het ophangsysteem op maat leveren. Met alle verschillende mogelijke combinaties, zijn wij het enige bedrijf in Nederland, dat dit kan.''

Hij vertelt over de inbouwkasten: ,,Deze worden uitgevoerd met schuifdeuren, met een aluminium omlijsting, in verschillende kleuren. Gekozen kan worden uit deurvullingen, houtpanelen, maar ook deuren met een spiegel en glas. De kastinterieurs van iedere inbouwkast wordt eveneens op maat gemaakt. Daarnaast bieden we diverse accessoires aan.''


Nieuwsgierig geworden? Bezoek de website www.floorweb.nl of www.barnwoodweb.nl of kom eens langs bij Floorweb: Steenbakkerstraat 1b, 2222 AT in Katwijk. T: 071 408 4745. 

Mix & Match bij de Keukenhoek

KATWIJK – Met de aanstelling van de nieuwe medewerker Jeroen Weij, is de Keukenhoek voortaan zes dagen per week geopend. En dankzij zijn ervaring en frisse blik op keukenontwerpen, worden klanten keer op keer weer verrast met prachtige keukenmodellen, aangepast op de wensen van de uiteindelijke eigenaren.

Door Joep Derksen

Keukenhoek-eigenaar Karel de Weger is enthousiast over Weij: ,,Hij is zeer creatief en maakt fantastische digitale en driedimensionale ontwerpen, waarbij de keukens precies op maat gemaakt worden, volgens de wensen van de klant.'' Het bedenken van de keukeninrichting zit Weij in het bloed. ,,Ik kijk wat de wensen van de mensen zijn; zijn ze bijvoorbeeld uitgebreide kokers, of hebben ze jongen kinderen. In mijn ontwerpen houd ik daar rekening mee. Als je kinderen hebt, is het bijvoorbeeld leuk om een barretje bij de keuken te installeren, zodat je een kookeiland creëert.''

Voor iedere wens heeft de Keukenhoek een geschikte keuken; dankzij het 'Mix & Match systeem'. Het is een uniek concept, waarbij de klant zelf de prijs en kwaliteit van de keukens bepaalt. De Weger: 'Alle keukens hebben verschillende uitvoeringen van materialen en werkbladen. Door Mix & Match kunt u uw eigen unieke keuken samenstellen!' Alle onderdelen van iedere keuken zijn in elke gewenste kleur leverbaar; tot de handgrepen aan toe! Keukenapparatuur van verschillende merken kunnen met elkaar gecombineerd worden. Dan gaat het om Küppersbusch, Atag, Pelgrim en Etna, maar ook andere merken zijn uiteraard bij de Keukenhoek verkrijgbaar.

Deze zomermaanden zijn uitermate geschikt om je rustig te oriënteren op een nieuwe keuken. De Keukenhoek is aangesloten bij de KGG; de geselecteerde kwaliteitskeukenzaken, en zit in het pand van Plug Meubelen. Weij informeert: ,,Soms maken we ook meerdere ontwerpen voor de klant, gebaseerd op meerdere begrotingen. Je kan dan mixen wat je wilt en een keukencombinatie maken die uniek is en perfect past bij je eigen huis. Maar welke prijsklasse u ook in gedachten heeft; bij de Keukenhoek staat de kwaliteit altijd voorop!'' Hij besluit: ,,Het is heel fijn om creatief te zijn en iets te kunnen ontwerpen voor de klanten, waarbij ik hen begeleid naar een product waar ze echt blij van worden. De keuken is namelijk één van de belangrijkste aankopen in je leven.''


Voor meer informatie: De Keukenhoek, Ambachtsweg 3, 222AH Katwijk, T: 088 044 5600 en 088 044 5601, W: www.keukenhoek.nl.

Heerlijk dineren bij Ristorante Il Mulino

LISSE – Bij Ristorante Il Mulino wordt iedere gast op de authentieke Zuid-Europese warme manier verwelkomt. Eigenaar Carmelo Tahrat verzorgt samen met zijn gastvrije personeel iedere dag heerlijke diners. Inderdaad: Ristorante Il Mulino is elke dag geopend!

Door: Joep Derksen

Al elf jaar is Ristorante il Mulino gevestigd aan de Heereweg 194. Hier kunt u heel aangenaam binnen dineren of lunchen, maar ook heerlijk op het terras of – nog specialer – in de binnentuin. De Italiaanse keuken kenmerkt zich door haar verste topproducten en de faam van Il Mulino heeft zich door de hele regio verspreid. Daarom dringt Carmelo er op aan, dat iedereen van tevoren reserveert wanneer ze in het authentieke etablissement willen gaan dineren. Dan is het namelijk zeker, dat zowel romantische stelletjes als grote groepen medewerkers van bedrijven met elkaar kunnen tafelen.

De chef-kok komt uit Bari en was chef van restaurant Roma in Den Haag; niet voor niets staat Il Mulino in de top 100 van beste restaurants van Nederland. En voor heel betaalbare prijzen, zo licht Carmelo toe: ,,Voor de lunch hanteren we bijvoorbeeld heel scherpe prijzen; alle pastagerechten kosten slechts 9,95 euro; en dan heb je een heel uitgebreide lunch!''

De familiegerechten zijn enorm populair; of je nu houdt van vis, vlees of vegetarisch. Carmelo: ,,Wij maken geen gebruik van organen of schelpdieren en passen de gerechten aan de klant aan.'' Vol trots toont hij de verschillende wijnen: Langehe Dolcetto, Primitivo Forlanleanzi, Chardonnay Salento, Negroamaro (rood en rosé). ,,De gasten kunnen deze wijn ook per fles meenemen naar huis'', tipt Carmelo tot slot.


Voor meer informatie en reserveren: Ristorante Il Mulino, Heereweg 194, Lisse, T: 06 2818 1148, W: www.ristoranteilmulino.nl

,,We willen de droom van onze klanten realiseren''

REGIO > Samen bankieren; het is niet zo maar een uitdrukking van de Rabobank Bollenstreek. Het is een gepassioneerde werkwijze, waarbij de 140 medewerkers van de bank zich volledig inzetten voor zowel zakelijke als privéklanten. En waarbij ze meedenken over de toekomst van de ondernemer, zijn bedrijf, maar ook zeker zijn gezin.

Door Joep Derksen

Maresca de Jong, manager private banking, Joost Takens, manager financieel advies en Michelle van Bohemen, manager dagelijkse bankzaken geven in een interview een kijkje achter de schermen van de Rabobank Bollenstreek. ,,We zijn als bank diepgeworteld in de lokale samenleving en kennen de persoon achter de ondernemer'', zo bijt Takens het spits af. ,,Wanneer ondernemers uit de horeca zich tot ons wenden, dan hebben we vaker met het bijltje gehakt. We weten met welke uitdagingen deze ondernemers soms worstelen en we kennen de seizoensinvloeden. Of waar het gaat om de mensen die met de bollen werken; hun specifieke wensen voor de toekomst proberen wij voor hen te verwezenlijken.''

De Rabobank Bollenstreek heeft accountmanagers voor de zakelijke markt én voor de particulieren. Maar deze medewerkers houden elkaar op de hoogte van wat er speelt. Zo kan op de beste manier worden meegedacht. Ondernemers denken vaak wel aan manieren om hun bedrijf op te bouwen, maar houden dan niet altijd even goed rekening met hun pensioenopbouw, bijvoorbeeld. De Jong verwoordt: ,,De ondernemer zorgt vaak heel goed voor de zaak, maar slaat zichzelf en het gezin vaak over. De kinderen moeten studeren en wij willen er voor zorgen dat de hypotheek betaald kan worden. Met onze manier van werken kunnen wij de klant heel goed adviseren.''

Passie; daar is waar het bij de medewerkers van de Rabobank Bollenstreek om draait. Takens zegt vol overtuiging: ,,Het allerleukste van dit vak is, dat je de mens achter de ondernemer leert kennen. Dat is de reden dat ik bij Rabobank ben gaan werken. Hoe gaaf is het, als je in het weekend bij de ondernemers boodschappen doet. Ik vind het als mens fantastisch, dat wij jonge ondernemers kunnen helpen en de droom van onze klanten kunnen realiseren, waarbij financiering een middel is. Of als iemand haar of zijn droomhuis ziet en wij daar mooi mee kunnen helpen. Dat zijn redenen waarom ik voor dit vak heb gekozen.''

Tegenwoordig heeft de Rabobank Bollenstreek maar liefst 140 adviseurs. En ja; het lukt de Rabobankmedewerkers steeds weer te doen, wat beloofd wordt. ,,Hypotheek binnen een week''; met medewerking van de ondernemer kan dat ook binnen één week gerealiseerd zijn. De drie willen een aantal onderwerpen naar voren brengen: ,,Qua woningfinanciering onderscheiden we ons voor de financiering van ondernemers. Ook adviseren we ondernemers, wat ze met het vermogen kunnen doen na een bedrijfsovername.''

Digitaal bankieren is het sleutelwoord tegenwoordig, maar er zijn nog heel wat consumenten, die ook graag even willen overleggen met een medewerker. En gelukkig kan dat prima bij de Rabobank Bollenstreek. Van Bohemen informeert: ,,Ik ben verantwoordelijk voor het eerste fysieke contact. De zakelijke en particuliere vragen worden beantwoord. Als er bijvoorbeeld problemen zijn met het kunnen uitvoeren van het internetbankieren of geldbestellingen.'' En de Rabobank gaat heel ver in de hulp, zo blijkt: zo wordt regelmatig een 'internetbankierenworkshop' gehouden, zijn er in de bank comfortreaders aanwezig om gemakkelijker te internetbankieren. En voor mensen voor wie het moeilijk is om een bankpasje vast te houden, levert de Rabobank zelfs praktische hulpstukken aan. Dat is nog eens service! En dan is er nog de thuisadviseur; die desgewenst bij de mensen thuis langs komt voor een uitstekend advies!

Een nieuwe ontwikkeling is: 'Rabo & Co'. De Jong: ,,Met dit online platform brengt Rabobank ondernemers die geld willen lenen en vermogende klanten van de bank die willen investeren bij elkaar. Hiermee verbreedt Rabobank de toegang tot financiering voor ondernemers en biedt de bank vermogende klanten een nieuwe mogelijkheid om hun vermogen aan te wenden. Rabo&Co is een aanvulling op bestaande financieringsvormen, zoals regulier bankkrediet en crowdfunding.''


Voor meer informatie: www.rabobank.nl/samenbankieren.

Raad blij met duurzaamheidsinvesteringen voor Ashram College

Nieuwkoop – De gemeenteraad stemde donderdagavond met veel plezier in met een extra uitgave van 412.762 euro voor de nieuwbouw van het Ashram College. Van dit geld moeten allerlei duurzaamheidsmaatregelen genomen worden. Daarnaast moet het Ashram College binnen enkele jaren ook extra zonnepanelen plaatsen, zodat het schoolgebouw dan helemaal energieneutraal zal zijn. Een kritische kanttekening kwam nog wel van gemeenteraadslid Kees Hagenaars (MPN/PN), die er op wees, dat het nieuwe gebouw houten kozijnen krijgt. ,,Deze zorgen voor extra onderhoudskosten; die de school zelf moet betalen. Dat gaat ten koste van het onderwijs.'' Raadslid Van Belzen (SGP/ChristenUnie) sprak van een 'win-win situatie' en stelde: ,,Het is een duur pand als het om duurzaamheid gaat, maar we moeten deze aarde ook aan toekomstige generaties overlaten.''

Extra informatieavond over verkeersdrempels

Nieuwveen – De enquete van de bewoners van de Oude Nieuwveenseweg tegen de aanleg van verkeersdrempels heeft effect gehad. Wethouder Guus Elkhuizen spreekt maandag 15 mei met de initiatiefnemer van deze enquete, de heer Van Dongen. Dit liet Elkhuizen donderdagavond weten, naar aanleiding van vragen van verschillende politieke partijen.


Gemeenteraadslid Pien Schrama riep de wethouder ook op om een speciale informatieavond te organiseren voor de omwonenden. En als er dan betere verkeersveilige oplossingen zijn, als alternatief voor de verkeersdrempels, dan moeten die volgens haar worden ingevoerd. ,,Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald'', aldus Schrama. Maar Elkhuizen liet weten, dat hij haar al voor was geweest. Het college was volgens hem al van plan om een extra bijeenkomst te organiseren voor de omwonenden om van hen te horen, wat de bezwaren zijn. Tegen Schrama concludeerde de wethouder: ,,U komt aan uw trekken; wees daar blij om.'' Wel benadrukte Elkhuizen, dat 15% van het verkeer te hard door deze straat rijdt en dat veel fietsende kinderen zich er niet veilig voelen. De datum van de informatieavond is nog niet bekend.  

12 mei 2017

Verbeteringen doorgevoerd voor sociale supermarkt

OEGSTGEEST > Het management van de sociale supermarkt Superrr gaat verbeteringen doorvoeren. Tot nog toe kreeg deze supermarkt 50.000 euro per jaar, waardoor de banen konden worden ingevuld met mensen uit de dagbesteding en reïntegratie.


Door 'onderhandelingen in een goede sfeer' heeft de Buurtsuper Oegstgeest besloten om later dit jaar een aantal maatregelen te nemen. Zo wordt tijdens het leerwerktraject meer aandacht gegeven aan het behalen van individuele leerdoelen. Er komt meer aandacht voor sollicitatiebegeleiding tijdens het leerwerktraject. Ook krijgt de supermarkt een 'pakketafhaalpunt' en wordt de bezorgservice uitgebreid. Een gemeentelijk woordvoerder informeert: ,,Dit zijn geen opgelegde acties vanuit de gemeente. Er heeft een goed gesprek plaatsgevonden en het nieuwe management van de buurtsuper is gemotiveerd om verbeterpunten op te pakken.''

MEOB-terrein verkocht

OEGSTGEEST > Het heeft jaren geduurd, maar op dinsdag 2 mei werd bekend, dat het MEOB-terrein wordt verkocht aan het 'Consortium A44': een samenwerkingsverband van lokale en regionale ondernemers. Wethouder economie Wendelien Tönjann is heel blij: ,,Prachtig dat we er na jaren werken in geslaagd zijn om deze overeenkomst voor elkaar te krijgen! Oegstgeest krijgt er een modern en hoogwaardig bedrijventerrein bij waar lokale en regionale ondernemers gezamenlijk eigenaar van zijn. Wat mij betreft een mooi voorbeeld van co-creatie.”

Het terrein ligt aan de noordkant van Oegstgeest, langs de A44. Het voormalige complex van het Marine Elektronisch Optisch Bedrijf (MEOB) is sinds eind jaren negentig niet meer in gebruik. De wens om dit terrein te ontwikkelen tot bedrijventerrein bestond al langer. De gemeente Oegstgeest heeft in het verleden wel overwogen om het MEOB-terrein zelf te ontwikkelen, maar wilde geen financieel risico lopen.


Arjen Pels Rijcken van het Consortium A44 laat weten: ,,Omdat wij hier zelf voor decennia gevestigd zullen zijn, wordt het bedrijventerrein duurzaam ontwikkeld. Dit is ook van belang voor andere bedrijven die zich hier zouden willen vestigen. Het bedrijventerrein krijgt de naam 'De Boeg'.” De daadwerkelijke overdracht van het terrein vindt binnen een maand plaats. Tönjann verzekert, dat met deze koop-en-verkoopconstructie de gemeente geen financiële risico’s loopt. "Eindelijk is de kogel door de kerk!" stelt PVOO voorzitter Mark Cremers glunderend.  

Vraag om fietsersbrug

KAAG EN BRAASSEM > Tijdens een politiek onderonsje tussen de verschillende D66-afdelingen van Leiderdorp en Kaag en Braassem kwam een nieuw idee boven water drijven. De politici lijkt het wel een goed idee om een fietsersbrug te bouwen, die De Bloemerd in Leiderdorp verbindt met het Ghoybos in Hoogmade.  

Gemeente wil dat Thunissen met bewoners overlegt

KAAG EN BRAASSEM > In een reactie laat een gemeentelijk woordvoerster weten: ,,Eind 2016 is een principeverzoek bij de gemeente ingediend voor de bouw van 20 tot 30 woningen ten noorden van de Buitenweg te Rijpwetering. Een principeverzoek is bedoeld om te polsen bij de gemeente of er überhaupt een kans van slagen is voor een dergelijke ruimtelijke ontwikkeling alvorens de participatie met omwonenden in te gaan.''


Ze vervolgt: ,,Het college van burgemeester en wethouders heeft hierin onder voorwaarden een positieve grondhouding aangenomen. Dat wil zeggen dat de gemeente de ontwikkeling niet bij voorbaat afwijst, maar dat er ook nog heel veel moet worden onderzocht voordat aan de hand van een concreet plan tot definitieve besluitvorming kan worden overgegaan. Inbreng (participatie) van omwonenden aan de voorzijde is een belangrijk onderdeel. De gemeente heeft Thunnissen Ontwikkeling bv juist verzocht eerst met de bewoners in gesprek te gaan voordat vervolgstappen (benodigde onderzoeken en overleg met de provincie) wordt ondernomen. Thunnissen heeft hieraan gehoor gegeven door het organiseren van een inloopavond op 9 mei aanstaande. Daar kunnen inwoners laten weten wat zij van een ontwikkeling op deze locatie vinden.''

Zoeken naar goede bibliotheekvoorziening zonder schimmel

ROELOFARENDSVEEN > Hester van Beek, directeur van de Bibliotheek Rijn en Venen, bevestigt dat de huidige vestiging van de bibliotheek vervangen moet worden door een nieuwe locatie. Maar vooralsnog heeft ze geen idee waar zo'n nieuw bibliotheekpunt moet komen in het dorp. Wel verzekert ze, dat de bibliotheek zal blijven.

Van Beek: ,,We beraden ons op een verhuizing en zijn op zoek naar een locatie. Wij hebben gigantisch last van schimmelvorming en vochtproblemen in de bibliotheek en er waren vorig jaar regelmatig overstromingen. Daarom zien we ons genoodzaakt om te verhuizen. Deze vestiging voldoet niet aan de vereisten. Het gebouw is anderhalf jaar geleden opgeknapt, maar we zijn ingehaald door de feiten. Het gebouw blijkt slechter te zijn dan gedacht. Voor een deel was dat opknappen weggegooid geld, maar het is verschrikkelijk als je ziet tot waar de schimmel staat.''

Ze benadrukt: ,,De bibliotheek blijft bestaan, natuurlijk. We gaan niet stoppen. We zijn op zoek naar een andere locatie en dan het liefst multifunctioneel; een school of een zorginstelling. We willen een goede bibliotheekvoorziening in Roelofarendsveen. Zonder schimmel dus! Het feit dat we nu moeten verhuizen vormt aanleiding om te kijken naar andere partners in Roelofarendsveen.'' Inmiddels heeft Van Beek al de vrijwilligers opgeroepen om met ideeën te komen, want zelf heeft ze nog geen idee waar een nieuwe bibliotheekvestiging kan komen in Roelofarendsveen. ,,Ik hoor graag goede tips. De inwoners weten het vaak beter dan ik.'' Één ding is wel zeker: ,,We gaan niet meerdere vestigingen openen.''


Joep Derksen

Kerkstraat zonder cariës

OUDE WETERING > ,,De Kerkstraat is de mooiste straat van Oude Wetering, ónze Boulevard, maar deze ziet er al jaren uit als een gaaf gebit met één grote rotte plek.'' Inwonerraadslid Jan van der Geest (VVD) toonde zich een professional in de beeldspraak, toen maandag 8 mei het Bestemmingsplan Oude Wetering werd besproken door de politiek.

Van der Geest hekelde het feit, dat de voormalige eigenaren en huidige eigenaar van een oude boerderij aan de Kerkstraat dat pand vele jaren lang hebben verwaarloosd. ,,Aan het betreffende pand is door de toenmalige eigenaren de laatste vijftien jaar geen onderhoud gepleegd. De familie was uitsluitend op zoek naar de allerhoogste opbrengst en uiteindelijk is het verkocht aan de heer van der P. (Naam werd genoemd door de politicus, maar wordt in verband met beschuldigingen niet voluit geschreven, redactie). Dat de heer Van der P. regelmatig de grenzen van de wet opzoekt en soms nog een stapje verder gaat, is alom bekend. Ongewenst gedrag moet zeker niet beloond worden, maar de situatie kan zo niet langer blijven. Nu staar er nog een bouwval, die in onze ogen niet meer te redden is tegen acceptabele kosten.''

De politicus vervolgde: ,,Zelfs van een plaggenhut kun je een villa maken, maar dan moet je als opdrachtgever wel hele diepe zakken hebben. En moet je dan bij de huidige eigenaar eisen, dat het in oude luister wordt hersteld? Na zoveel jaren niet tegen verpaupering te hebben opgetreden; is dat terecht?'' Hij deed een oproep richting het college om sloop van de oude boerderij toe te staan, en er vervolgens op toe te zien, dat de huidige eigenaar zich houdt aan alle afspraken voor de nieuwbouw en sloot af met de woorden: ,,Oude Wetering wil onderhand een Kerkstraat zonder cariës!''


Joep Derksen

Column

Lakmoestest

Woensdag 24 mei is het zo ver: dan zullen de gemeenteraadsleden laten zien waar ze voor staan. Volgen de politici slaafs het besluit van wethouder Henk Hoek (CDA) en zijn collegematen om de Alkeburcht deze zomer al te sluiten? Terwijl met name de grote verenigingen, die gebruik maken van de Alkeburcht, totaal geen uitzicht hebben op een reëel alternatief en Wij Presenteert dreigt zelfs ten onder te gaan. Of schaart een meerderheid van de gemeenteraadsleden zich achter het standpunt van SVKB, D66 en LKB om de Alkeburcht wat langer open te houden? Misschien een half jaar, of een jaar; in ieder geval tot duidelijk is dat elke vereniging in de Alkeburcht een volwaardig alternatief heeft voor onderdak, opslag en het geven van uitvoeringen.

Het ziet er somber uit voor de verenigingen, want deze drie partijen vertegenwoordigen slechts 9 van de 21 raadsleden. En dat betekent, dat minimaal twee raadsleden van PRO, CDA of VVD mee moeten gaan stemmen. Het standpunt van Alwin Koek (VVD) laat zich raden. Nee, echt, want ik had geen idee waar hij het over had in zijn betoog, vorige week maandag. Fractievoorzitter Karin van der Kaaden (CDA) was wél duidelijk: ,,Als je iets nieuws wilt, moet je het oude durven los laten. Dan krijg je energie voor nieuwe uitdagingen. Daar waar je optreedt, vindt de kunst en cultuur plaats. En als het te klein is, zetten we een tent neer.''

En wie goed luisterde naar het verhaal van Ilse van der Poel (PRO) wist ook hoe PRO denkt over het sluiten van de Alkeburcht: ,,We zijn niet bereid om nu een investering te doen (in het onderhoud, JD) en vervolgens weer een investering in een nieuw cultuurhuis. We zijn er van overtuigd dat in onze gemeenschap voor elke gebruiker een locatie is.''

Eigenlijk zijn alle partijen het er over eens, dat de Alkeburcht best kan sluiten. De vraag is alleen; wanneer dat moet gebeuren. Het is natuurlijk ongehoord, dat het gemeentebestuur (blijkbaar gesteund door een meerderheid van de raad) besluit, dat dit gemeenschapscentrum dicht moet en alle organisaties die er gebruik van maken de gemeentelijke middelvinger krijgen opgestoken. Een serieus alternatief is er niet. En zo lang dat alternatief er niet is, mag je als 'betrouwbare overheid' dus je verenigingsleven en je inwoners niet in de steek laten. Een gemeenteraad die toelaat, dat het college zó omgaat met haar inwoners, kan net zo goed solliciteren bij het Chinees Parlement; daar zijn ze altijd wel op zoek naar klapvee.


Joep Derksen

Betere handhaving op incidentele trouwlocaties

KAAG EN BRAASSEM > Een aantal van de ,,incidentele trouwlocaties'' voldoet niet aan de veiligheidsnormen. En de gemeente verzaakt, waar het gaat om het handhaven van de veiligheid. Deze ongezouten kritiek werd geuit door Henk van Tol tijdens een politieke vergadering, die maandag 8 mei plaats vond.

Van Tol is zelf babs (buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand) en mag vanuit die functie huwelijken sluiten. Dus komt hij op veel verschillende plekken en niet overal staat hij met evenveel voldoening het ja-woord te ontlokken van de tortelduifjes. Zo putte hij richting de politici uit eigen ervaring over onveilige situaties. Hij moest een keer op een sleepboot van zes meter lang en twee meter breed staan. ,,Het bruidspaar kon net op de plecht staan en de babs (Henk van Tol zelf, red.) er net voor, steeds achterom kijkend dat ik niet in het water zou vallen. En het gezelschap er net naast op de steiger. 40 man stond een half uur op de steiger.''

Van Tol's gedachten gingen terug naar een andere huwelijkssluiting: ,,Veertig man stond in een tuin, grenzend aan een sloot. Kleine Pietje was kwijt; de plechtigheid werd onderbroken om te zoeken naar kleine Pietje.'' Hij pleitte daarom, dat de gemeente strengere maatregelen neemt waar het gaat om het controleren van de veiligheid bij incidentele trouwlocaties. ,,Met name bij huizen en tuinen is het geluk hebben, dat er niets gebeurd. Als er iets mis gaat, dan is Leiden in last. Zorg dat die veiligheidsvoorwaarden goed gecontroleerd worden.''


De inspreker vond een willig oor bij wethouder Floris Schoonderwoerd (PRO): ,,Het college is verantwoordelijk voor de veiligheid van trouwlocaties. Ook het bruidspaar zelf moet de verantwoordelijkheid nemen om te zorgen dat voldaan wordt aan de voorwaarden. Als college houden we de algemene voorwaarden beter in het licht en we gaan steekproefsgewijs meer handhaven, dat een plek moet voldoen aan de voorwaarden.''

,,We willen een cultuurhuis in het hart van de Veen''

ROELOFARENDSVEEN > ,,Geen sluiting van de Alkeburcht, zonder een fatsoenlijk alternatief voor de verenigingen''; dat is in het kort waar het om gaat voor de leden van de verenigingen die nu nog van het gemeenschapscentrum gebruik maken. Pieter Jan de Rijk voerde maandag 8 mei namens het Actiecomité het woord, nadat voor het eerst in de historie het voltallige publiek inzong, in plaats van insprak.

De Rijk stelde richting de politici: ,,Er is tot nu toe alleen gekeken naar de huidige situatie: waar moeten de verenigingen heen als de Alkeburcht nu dicht zou gaan? De ene kan wellicht naar plek X, de andere naar Y, zo stelt u voor. Maar de verenigingen willen helemaal niet versnipperd worden in suboptimale, onhandige, onpraktische andere locaties, want daarmee wordt de verbondenheid en samenhang ongedaan gemaakt. En de centrale plek die het dorpshuis nu letterlijk en figuurlijk heeft verdwijnt dan. Juist díe willen we ook bewaren.''


Hij vervolgde: ,,Een dorp zonder dorpshuis is als een dorp zonder hart. Wij kunnen er prima mee leven als de Alkeburcht tegen de vlakte moet, maar alleen als er een volwaardig alternatief voor vervanging is. Tot die tijd zou het gebouw open moeten blijven. Je gooit oude schoenen pas weg als je nieuwe hebt. We willen een dorpshuis. Een cultuurhuis in het hart van de Veen. Combineer dat cultuurhuis met bijvoorbeeld woningen of kantoren, zodat de exploitatiekosten zo ver mogelijk gedrukt kunnen worden. Maar sluit dus bovenal niet de Alkeburcht, voordat dit alternatief er is. En zonder dat duidelijk is, wat er met het gebouw gaat gebeuren. Als het gebouw wordt gesloopt, en er woningen voor in de plaats komen, is die fantastische plek voor een gemeenschappelijke voorziening voor altijd weg.''

Verdubbeling uitkeringsgerechtigden

KAAG EN BRAASSEM > Het aantal uitkeringsgerechtigden is verdubbeld, zo blijkt uit ambtelijke stukken. Wethouder Yvonne Peters (VVD) lichtte hier vorige week over toe: ,,We hebben nogal wat nieuwkomers gekregen. Je moet investeren in taalonderwijs om de mensen te begeleiden naar de arbeidsmarkt. We hebben twee loopbaancoaches om mensen zo goed mogelijk te begeleiden naar een nieuwe baan.''

No go voor bedrijfswoning

LEIMUIDEN > De eigenaar van een perceel aan de Willem van der Veldenweg 12 mag daar geen tweede bedrijfswoning bouwen. Dat bepaalde het college van burgemeester en wethouders vorige week.


Deze vergunningsaanvraag was eerder al geweigerd, maar bij de rechtbank werd de gemeente teruggefloten. Dat ging volgens wethouder Yvonne Peters (VVD) om technische afwijzingen: ,,Als college hebben we als basishouding 'Ja, mits', maar niet alles kan. Een tweede bedrijfswoning is een no-go. We willen mensen niet op kosten jagen met allerlei onderzoeken, terwijl we weten dat de Provincie Zuid-Holland er voor gaat liggen.''

Meerderheid politiek nog niet overtuigd

Van noodzaak openhouden Alkeburcht

ROELOFARENDSVEEN - Een avond van demonstreren lijkt de vele honderden vrijwilligers en inwoners, die bij de Alkeburcht betrokken zijn, maar bar weinig op te leveren. Ruim 1.400 handtekeningen riepen de politici op om te stoppen met het plan om al deze zomer de Alkeburcht dicht te gooien. Maandag 8 mei verzamelden 200 mensen zich op het plein voor het gemeentehuis om met fluitjes, gezang en spelletjes de raadsleden te overtuigen van de noodzaak om de Alkeburcht open te laten.

Kinderen speelden buiten tafelvoetbalspelletjes, maar ook edele sporten als pool en sjoelen. Twee meter verderop zat een groepje moeders demonstratief voor te lezen. Vier Nederlands Kampioenen puzzelen toonden aan, hoe ze hun titel behaald hadden en ondertussen zong een koor een protestlied. Het was toeval en de met gillende sirenes voorbijrazende brandweerwagen was op weg naar een noodgeval, maar deze gebeurtenis stond wel heel symbolisch voor de situatie waarin de negen verenigingen van de Alkeburcht zich nu bevinden.

Ook in de gemeenteraadszaal zat het barstensvol. De bodes moesten nog extra stoelen aanslepen, zodat iedereen kon zitten. De inwoners hoopten nu eindelijk te horen te krijgen van de politieke partijen, hoe zij staan tegenover het plan om de Alkeburcht al deze zomer dicht te doen. En niet te wachten tot alle verenigingen een volwaardige vervangend onderdak hebben. Fractievoorzitter Petra van der Wereld (SVKB) beet het spits af. ,,Laten we ons gezond verstand gebruiken en om uitstel vragen. Waarom de knuppel in het hoenderhok gooien en de tent sluiten per 1 juli? Waarom gaan we niet met elkaar van gedachten wisselen? Laten we tot december 2019 de Alkeburcht open houden en in de tussentijd kunnen we kijken naar alternatieven. Dat is beter dan de hele goegemeente tegen de kling te jagen. Er zijn meer dan 1.400 handtekeningen. Dit wil je toch niet als college en raad?! De kracht van de samenleving zit in onze mensen. Als we daar niet meer voor willen gaan staan, dan is het een gemiste kans.'' Zij kreeg een ovationeel applaus.

Geen handgeklap, maar gejoel kreeg fractievoorzitter Karin van der Kaaden (CDA): zij schaart zich met haar partij vierkant achter de uitspraken van wethouder Henk Hoek (CDA) en liet weten: ,,De verenigingen steunen de gedachtegang dat het niet om het gebouw, maar om de gemeenschapsgedachte er achter gaat. Kunst en cultuur liggen op straat. De verbindende factor ligt bij de toeschouwende participant. Een schilderclub kan presenteren in het gemeentehuis, op het Noordplein gaat Total Fit uit z'n dak. Een cabaretier kan optreden in De Spreng of in de achterzaal van Jan Punt of in de brede school: op zulke momenten wordt er verbinding gelegd. De locatie lijkt het veel minder om te doen. Daar waar je optreedt, vindt de kunst en cultuur plaats. En als het te klein is, zetten we een tent neer. Als je iets nieuws wilt, moet je het oude durven los laten. Dan krijg je energie voor nieuwe uitdagingen. De Veenders gaan uitdagingen aan, hakken knopen door en gaan proactief aan de slag.''

D66 en LKB steunen het standpunt van SVKB, de VVD liet niet het achterste van zijn tong zien, maar Ilse van der Poel (PRO) wees er op, dat haar partij geen onderhoudsgeld wil uitgeven aan een Alkeburcht dat op termijn toch dicht gaat. ,,We kijken ook naar mogelijkheden zonder cultuurhuis. We zijn niet bereid om nu een investering te doen en vervolgens weer een investering in een nieuw cultuurhuis. Niet alle gebruikers hebben een alternatief gevonden, maar we zijn er van overtuigd dat in onze gemeenschap voor elke gebruiker een locatie is.'' Fractievoorzitter Esther Loos (D66) riep het college op: ,,Het leek ons dat de Alkeburcht tot 2020 open zou kunnen blijven. Hoe komt de wethouder dan bij het sluiten in deze zomer? Het is nog niet te laat u te bedenken, college. Kom met de oplossing om pas vanaf 2020 een nieuwe situatie te hebben.''

Op woensdag 24 mei bespreken de politieke partijen de toekomst van de Alkeburcht. Dan wordt duidelijk of SVKB, D66 en LKB een voorstel indienen om de Alkeburcht voorlopig nog open te houden. En of dit voorstel dan door minimaal twee raadsleden van een andere partij wordt gesteund.


Joep Derksen

Einde bibliotheek

Grote vestiging wordt vervangen door biebpunt

ROELOFARENDSVEEN > Enkele dagen na het nieuws van de sluiting van de Alkeburcht, kwam plotseling het bericht, dat ook de bibliotheek al deze zomer haar deuren sluit. Het management heeft nog geen idee, waar de leden daarna naar toe moeten. Daarom is aan de vrijwilligers gevraagd, of zij wél suggesties hebben.

Er zijn schimmelplekken te zien in de bibliotheek, maar deze zijn met name te vinden in het gedeelte waar het sanitair is. Een van de vrijwilligers geeft een rondleiding door de bibliotheek. Ze vindt het een schande, dat deze vestiging dicht moet. ,,Het archief met papier is helemaal vochtig. Ik wil niet dat de bibliotheek weg gaat, ik wil dat ze er iets aan doen. We hebben geld moeten reserveren voor het onderhoud van de Alkeburcht en dat moeten ze besteden, maar er is nog niets gebeurd.''

Bezoekster Verdel laat weten: ,,Ik vind het heel naar; er is geen andere oplossing en dan gaan ze al de bibliotheek sluiten. Eerst moet de gemeente zorgen, dat er een andere plek is, zodat de bibliotheek kan blijven bestaan.'' Een oudere inwoonster vult aan: ,,Het is een heel groot verlies voor Roelofarendsveen. Kijk wat voor gebruik er wordt gemaakt! Hier is een goed lopende bibliotheek; waar moet ik mijn boeken gaan halen?! Straks moet ik misschien naar een school toe, maar ik kan niet meer zo'n eind lopen. Ik vind het een heel slecht idee.''

Het gemeentebestuur laat weten, dat de ,,Bibliotheek Rijn en Veenen werkt aan een concept waarin ze niet meer alleen boeken uitlenen maar vooral werken aan het terugdringen van laaggeletterdheid, taalbevordering en boekpromotie. Daarbij past het om dichtbij de doelgroep gehuisvest te zijn. Ook in Roelofarendsveen was het volgens de bibliotheek al langer de bedoeling om het huidige pand op korte termijn te verlaten om dichterbij de doelgroep te komen. Daarnaast is huidige gebouw niet meer in de technische staat die de bieb nodig heeft.''


Wethouder Yvonne Peters (VVD) laat weten op de vraag of het beter is om eerst te zorgen voor alternatieven en dan pas de Alkeburcht en bibliotheek te sluiten: ,,Ik vind dat iedereen die ergens huurt, daar een eigen verantwoordelijkheid in heeft. Wij nemen de verantwoordelijkheid om hen te begeleiden naar een oplossing. Dat is fatsoenlijk.'' Maar is het niet fatsoenlijker om eerst te zorgen voor oplossingen en dan pas gebouwen te sluiten? Peters: ,,Het is een fatsoenlijke manier om met de gebruikers in gesprek te gaan en hen een eigen verantwoordelijkheid te laten nemen waar ze terecht kunnen. Bij onder meer De Spreng, DOSR en De Tweesprong zijn locaties beschikbaar om één of meerdere verenigingen op te vangen.''

CDA ruilt plantjes in voor stenen

KAAG EN BRAASSEM – Het winkelende publiek kan zaterdag 13 mei zomaar verrast worden met een gratis begonia of vlijtig liesje. Die dag staan namelijk op verschillende plekken in deze gemeente leden van het CDA om deze ruikertjes uit te delen. De politici doen dit in het kader van de actie 'Stoeptegel er uit en plantje er in', om zo aandacht te vragen voor het feit dat een natuurlijke tuin beter is voor de leefomgeving dan een versteende tuin. Om een plantje te krijgen, moet hiervoor een steen, klinker of tegel worden ingeleverd. Anja de Rijk, raadslid, laat enthousiast weten: ,,We staan op 13 mei in vier winkelcentra met perkgoed om aandacht te vragen voor de waterberging en het groene aangezicht van onze gemeente.'' Het perkgoed wordt uitgedeeld van 9.00 - 11.00 uur.